WFU

2022年4月28日 星期四

因為宜蘭,我拍拚成做值得恁託付 ê 人 4.0

孫博萮|台大國發所碩生/台澎代管區宜蘭縣議員宜蘭市選區獨立參選人

今仔日是 2022 年 4 月 28 號
是戰後《舊金山和約》生效 ê 日子
是紀念台灣、澎湖脫離日本統治、主權自由 ê 日子
是閣一个感嘆台灣人猶無國家 ê 日子
嘛是博萮宣布參選宜蘭縣議員 ê 日子

這擺,
是博萮六冬來第四擺參選
後壁這三擺
博萮攏選佇 4 月 28 這工正式宣布
因為「台澎主權自由日」對咱台灣人 ê 意義非凡